Una necessitat, una solució

Model d’Entitat / Línies estratègiques/Igualtat

Model d’Entitat

COMPROMÍS AMB LA DEMOCRÀCIA

 • Ser transparents facilitant bona informació, tant sobre els nostres recursos (ingressos i despeses) com sobre la nostra activitat associativa. Som transparents també en les activitats de representació, tant polítiques, com socials i institucionals.
 • Potenciar l’enfortiment associatiu que volem apuntar és la renovació. Una renovació que apunta a les persones i a les posicions de la junta directiva de l’entitat: presidències, coordinacions, juntes, vocalies, etcètera. S’ha establert sistemàticament: limitacions de mandats, rotacions entre càrrecs, renovació obligatòria i gradual de les juntes.
 • Incrementar el nombre de socis de l’entitat.

Accions dutes a terme

 • Un cop a l’any es fa l’assemblea de socis, es presenta la memòria d’activitats, els balanç I compte de resultats I el pressupost de l’any en curs.
 • A la web es publica la memòria d’activitats, els balanç I compte de resultats I el pressupost de l’entitat. Es publiquen les enquestes de satisfacció de l’assistència i la formació
 • A la web estan penjats els estatuts de l’entitat i la composició de la junta directiva, el pla estratègic .
 • L’entitat ha incorporat a la junta i dins l’associació entitats referents de l’àmbit de la discapacitat i de la gent gran, complint amb l’objectiu marcat.

Política d’Igualtat

 • En relació a la perspectiva de gènere. La junta Directiva de l’entitat està composada per 2 dones i 3 homes. La gerència i la direcció assistencial l’exerceixen dones. Una de les prioritats d’aquesta direcció és la treballar per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en relació a equiparació de sous, la conciliació de la vida personal amb la professional, Igualtat de drets, ….Les reunions i les activitats s’organitzen en horaris que permeten l’assistència i participació de les dones. No es permeten conductes masclistes tant en la junta directiva com en la mateixa associació i en el desenvolupament de totes les activitats que es fan. A l’hora d’organitzar activitats i projectes es tenen en compte les necessitats, interessos i propostes de les dones.
 • Es promou l’ús no sexista del llenguatge en els escrits que es realitzen a l’Associació. Es fomenta la incorporació de la perspectiva de gènere en els sistemes d’avaluació dels programes que desenvolupa l’entitat.
 • Comunicació interna i externa és inclusiva.
 • Obtenir una anàlisi detallada sobre l’àmbit de les persones grans amb dependència i de les persones cuidadores, tenint en compte la realitat específica de les dones i els homes per tal d’evitar qualsevol discriminació de gènere.
 • La direcció que determina la Política de Qualitat, els seus objectius i responsabilitats, implantant la planificació, el control, l’assegurament i la millora de la qualitat.
 • L’entitat disposa d’un Codi Ètic realitzat per les treballadores de l’entitat.