Notícies

El Departament d’Afers Socials i Famílies, ha atorgat una subvenció a l’AVI, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques, per al Programa d’Adaptació Funcional a la Llar 2019.

El programa d’Adaptació Funcional a la llar, atén a persones amb dependència i discapacitat,  que viuen soles o amb una altra persona amb dependència (amb manca de recursos econòmics), vol donar resposta a les seves necessitats aportant-los solucions per millorar la seva qualitat de vida.  Se les  proveirà, mitjançant la  seva valoració i la de la seva llar,  dels productes de suport, i en cas necessari es faran arranjaments per adaptar el seu entorn, perquè puguin realitzar les activitats de la vida diària de forma autònoma i segura dins la seva llar. Quan autonomia no sigui possible s’ajudarà a la descàrrega de la persona cuidadora/familiar. És important tenir en compte a les  persones cuidadores, ja que diverses investigacions han demostrat que freqüentment tenen major risc de desenvolupar depressió i altres malalties, per tant en el moment de fer la valoració tindrem molt en compte facilitar al màxim  la seva tasca.

Arxiu de notícies